Svátek má: Bohumil

Komentáře

Radim Valenčík

vysokoškolský pedagog, ekonom, politik

Můj otevřený dopis ministryni Benešové

Dezinterpretace (nepravomocného) rozsudku některými našimi "demokraty" ve sporu, kterého jsem nebyl účastníkem a o jehož soudním projednávání jsem vůbec nevěděl, mě donutila napsat otevřený dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové. Z jeho obsahu je zřejmé vše ostatní

Vážená paní ministryně,

vážím si Vaší celoživotní práce, a proto bych nerad spojoval Vaše působení v resortu spravedlnosti se zkušeností, kterou jsem v nedávné době nabyl z výkonu JUDr. Moniky Vackové, předsedkyně senátu Městského soudu v Praze v pozici samosoudkyně ve věci žalobkyně: OUR MEDIA a.s., proti žalovaným 1. FORUM 24 a.s., 2.  Johaně H. v žalobě na ochranu pověsti právnické osoby a ochranu před nekalým soutěžním jednání, viz Rozsudek jménem republiky č. j. 21 Cm 7/2019-161. Celý rozsudek uveřejnila ČT 24 na svých stránkách, viz:

JUDr. Monika Vacková do zdůvodnění rozhodnutí rozsudku řízení, kterého jsem nebyl účastníkem a ani jsem oněm nebyl informován (dozvěděl jsem se o něm z více stran formou jeho zneužití k difamování mé osoby), zahrnula tvrzení, které je dezinformací a které hrubě poškozuje mou osobu, aniž by se jako samosoudkyně zabývala jeho pravdivostí.

K tomu podrobněji. Jednotlivé body rozhodnutí JUDr. Monika Vacková číslovala. Vybírám ty, které se týkají přímo mne:

V bodu 15. Rozsudku je uvedeno: "Žalovaná předložila celou řadu článků zveřejněných v Parlamentních listech, jimiž prokazovaly důvod svých tvrzení a názorů vyjádřených ve sporném článku."

Jedno z takových tvrzení pak JUDr. Monika Vacková cituje v první polovině bodu 19.: "Tvrzení o tom, že Parlamentní listy zveřejňují dezinformace a vážou k sobě"odpůrce polistopadové demokracie a frustrované příznivce někdejší zločinecké diktatury", prokazovala žalovaná dále mj. články Radima Valenčíka s titulky: "Ti mladí lidé vážně věří, že za všechno může Putin, Zeman a fašisti. Docent Valenčík rozebral obrovskou mašinerii vymývání mozků, které do nás elity perou", "Docent Valenčík detailně rozkrývá, co vše je v pozadí "velké ukrajinské lži" a "Docent Valenčík bilancuje nejnovější dějiny: Zdegenerovaná globální moc si koupila Václava Havla, symbol pokrytectví. Dnes nám hrozí strašné svinstvo."

Pro pořádek uvádím odkazy na citované materiály:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ti-mladi-lide-vazne-veri-ze-za-vsechno-muze-Putin-Zeman-a-fasisti-Docent-Valencik-rozebral-obrovskou-masinerii-vymyvani-mozku-ktere-do-nas-elity-perou-552345

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Valencik-detailne-rozkryva-co-vse-je-v-pozadi-velke-ukrajinske-lzi-351448

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Valencik-bilancuje-nejnovejsi-dejiny-Zdegenerovana-globalni-moc-si-koupila-Vaclava-Havla-symbol-pokrytectvi-Dnes-nam-hrozi-strasne-svinstvo-556000


Potud by z mého hlediska bylo vše v pořádku. Až do tohoto bodu uvedla JUDr. Monika Vacková fakta. Pokud jde o internetový časopis FORUM 24, pak to není poprvé, co uveřejňuje lži. Jak mě kdysi učil prof. Josef Mečl, "orel mouchy nelapá" a je pod mou úroveň se nad uvedení lživých údajů tímto plátkem pozastavovat.

Došlo však k situaci, kterou podle mého názoru tvůrci práva nepředpokládali, protože ji považovali za absurdní. Totiž k tomu, že se nezávislý soud reprezentovaný samosoudkyní se se lživým (a nejen lživým, ale logicky nesmyslnými) tvrzeními jedné ze stran sporu ztotožnil a bez provedení důkazu toto tvrzení použil ke zdůvodnění rozsudku. Tento krok je o to závažnější, že je to prostřednictvím veřejné listiny, u které bylo možné předpokládat vysokou míru publicity (k čemuž také došlo), přičemž soudkyně v této listině podpořila nepravdivý a difamující výrok.

To, že tak učinila, dokládají mj. následující body:

Bod 30. Říká: "Předloženy byly též další listiny, soud se jimi však již nezabýval, protože důkazy shora uvedené byly dostatečným podkladem pro rozhodnutí o žalobě a další důkazy účastníky označené by na závěr o skutkovém stavu nemohly mít žádný vliv. Soud na základě takto provedeného dokazování dospěl k závěru, že žaloba není důvodná."

Z toho vyplývá, že to, co je uvedeno v bodě 19., je považováno za součást dokazování.


Dále to vyplývá i z dalších bodů, konkrétně:

Bodu 31.: "Žalovaná prokázala, že v Parlamentních listech lze publikovat jakýkoli text, aniž by byla zkoumána pravdivost jeho obsahu. Prokázala rovněž, že na stránkách Parlamentních listů publikují, a to nikoli ojediněle, autoři, kteří jsou nesnášenliví k jiným kulturním, náboženským a sociálním odlišnostem, mají velmi vyhraněné postoje vůči menšinám národnostním či sexuálním, migrantům apod., vlastní národ či rasu ostatním nadřazují, prosazují "tradiční hodnoty" a "silný stát", nabízejí jednoduché cesty k řešení složitých problémů. Podobné vyhraněné postoje jsou považovány za extremistické, neboť "vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku"(srovnej definici extremismu zveřejněnou ve Výroční zprávě o stavu extremismu na území České republiky v roce 2002, a na kterou Ministerstvo vnitra pravidelně v každé další zprávě odkazuje, jak je soudu známo). Žalovaná prokázala rovněž, že řada článků v Parlamentních listech zveřejňovaných významně a nekriticky straní Rusku, že mnoho jejich autorů vyjadřuje hlubokou nechuť ke společenskému i politickému vývoji v České republice či k jejímu členství v Evropské unii, užívá přitom demagogických argumentů, ale též "velmi

21 Cm 7/2019 Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Horáková. 8 expresivních výrazů". Prokázáno bylo též, že přinejmenším jeden z autorů tam publikujících byl před r. 1989 spolupracovníkem bývalé vojenské kontrarozvědky."

Bodu 32.: "Bylo tedy prokázáno, že názor vyjádřený ve sporném článku, že Parlamentní listy lze řadit k webům, které "šíří lži, dezinformace, názory extremistů a estébáků", má racionální základ, jímž jsou podloženy též navazující úvahy ve sporném článku obsažené o možném podílu šíření informací tohoto typu na "rozvratu české společnosti". Oporu ve shora uvedených skutkových zjištěních má ve sporném článku rovněž vyjádřený názor, že žalobkyní provozovaný web je proruský, a sním související názor na vliv takového webu na "ruskou hybridní válku proti západním demokraciím". Oporu má ve shora uvedených zjištěních též názor na charakter editoriální politiky žalobkyně ("každý extremista může publikovat svůj názor") a na typ autorů v Parlamentních listech publikujících. Tvrzení, že senátor Valenta Parlamentní listy "ovládá"(prostřednictvím společností, v nichž má majetkovou účast), žalobkyně označila za nesporné, v té souvislosti se informace o tom, že senátor Valenta je "provozovatelem" Parlamentních listů, jeví ve vztahu k čtenářům jako pouhá nepřesnost."

Bodu 38.: "Žalobkyně publikuje články, jejichž obsah rozhodně veřejnou debatu nekultivuje, v nichž jsou užívány velmi expresivní výrazy (ostatně výrazy totožné, jimiž, jak tvrdí v tomto sporu, se cítí být dotčena), v nichž se vyjadřuje velmi nevybíravě o jiných subjektech, své konkurenty nevyjímajíc, a zveřejňuje články, jejichž autoři zastávají názory velmi neortodoxní. Žalobkyně se netají tím, že v Parlamentních listech dává prostor každému, aby zde mohl vyjádřit jakékoli své názory, i extrémní, a že jejím cílem je prosadit se na trhu mj. prostřednictvím bulvárních titulků."

Přiznám se, že pokud jde o body 32. a 38. vůbec netuším, pod který patří lživá obvinění uvedená v bodě 19., ale pokud tento bod, resp. formulace vztahující se k mé osobě, vybrala předsedkyně senátu jako relevantní, musí se některá vztahovat. Tím je současně dána kvazilegitimita (či jak to nazvat) difamujícím a nepravdivým tvrzením žalované strany (Fóra 24) vůči mé osobě, a to ze strany reprezentanta nezávislé justice.

Rovněž se přiznám k tomu, že ani po konzultaci s renomovanými právníky nevím, jak vůči této absurdní situaci postupovat, protože způsob "právní logiky", kterou předvedla JUDr. Monika Vacková, mně uniká. Jak dospěla k tomu, že v podobě mých "článků" uveřejňují "dezinformace" a že jsem"odpůrce polistopadové demokracie a frustrovaný příznivec někdejší zločinecké diktatury"?

Má na to čich jako Gréta na kysličník uhličitý, nebo jiné nadpřirozené nadání od Boha? Patrně ne, protože v tom případě by věděla, že to, co cituje, nejsou názvy "článků" ale rozhovorů se mnou (v jednom případě se pak jedná o výběr z mých poznámek na mém blogu), kde jsou některé mé formulace vybrány a upraveny tak, aby se zvýšila čtenost (což redakci Parlamentních listů nevyčítám, protože každý normální čtenář jde po obsahu článku a podobnou praxi používají i mainstreamová média).

Nechci předsedkyni senátu žalovat dle paragrafu na ochranu osobnosti, jen bych byl rád, aby začala přemýšlet a pokusila se dále neoslabovat autoritu nezávislých soudů. Ujišťuji Vás, paní ministryně, že nejsem odpůrce polistopadové demokracie, nejsem ani frustrovaný (což by ale soud vůbec neměl posuzovat), pro změnu minulého režimu jsem dle svých sil udělal maximum, to co jsem v rozhovorech uvedl, považuji za pravdivé a mnoho z toho se v průběhu času potvrdilo.

Výše uvedené Vám píšu jako otevřený dopis, který zasílám JUDr. Monice Vackové i zúčastněným stranám.

Doufám, že na základě svých životních zkušeností a se znalostí úskalí současné doby využijete obsah a poselství tohoto dopisu k tomu, aby se prostřednictvím Vašeho resortu co nejméně šířily dezinformace a aby zde nenacházeli oporu odpůrci polistopadové demokracie.

S pozdravem                                                                         V Praze 7. února 2020

doc. Radim Valenčík, CSc.

(adresa, podpis, v uvedený den odevzdáno v podatelně Ministerstva spravedlnosti)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7549-muj-otevreny-dopis-ministryni-benesove.html

Bidenova vrbětická tečka? Ne. Vykřičník!

Bidenova vrbětická tečka? Ne. Vykřičník!

Radim Valenčík 

18. června 2021
Ten, kdo čekal zmínku či náznak Bidenova stanoviska ke kauze VRBĚTICE, alespoň v rámci tiskovky či alespoň dotaz na toto téma, byl zklamán.

Můj otevřený dopis ministryni Benešové

Můj otevřený dopis ministryni Benešové

Radim Valenčík 

11. února 2020
Dezinterpretace (nepravomocného) rozsudku některými našimi "demokraty" ve sporu, kterého jsem nebyl účastníkem a o jehož soudním projednávání jsem vůbec nevěděl, mě donutila napsat otevřený dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové. Z jeho obsahu je zřejmé vše ostatní

Kauza V. K. junior po týdnu

Kauza V. K. junior po týdnu

Radim Valenčík 

25. března 2019
Uplynul už téměř týden od vyloučení Václava Klause juniora z ODS a téma je stále živé. Slovy klasika – k zbláznění živé. Co je toho příčinou?

Jak číst výsledek sjezdu ČSSD

Jak číst výsledek sjezdu ČSSD

Radim Valenčík 

19. února 2018
Od ČT 24 jsem si při komentování sjezdu ČSSD moc nesliboval. Ale takové prvoplánové cinknutí komentářů a takový diletantismus...

Co přinesl první televizní duel

Co přinesl první televizní duel

Radim Valenčík 

23. ledna 2018
Čím je doba složitější a případně i konfliktnější, tím více je zapotřebí (z individuálního i společenského hlediska) používat rozum opřený o nashromážděné zkušenosti a vzdělání.

Co volič chtěl a od starých stran nedostal

Co volič chtěl a od starých stran nedostal

Radim Valenčík 

31. října 2017
V těchto volbách chtěl volič slyšet pravdu. Pravdu o tom, co se děje a co dělat.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
65%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
18%